สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค

การให้บริการ

 

อาคาร 1 ชั้น 1

- ให้บริการหนังสือหมวด 000 - 200  (ความรู้ทั่วไป, คอมพิวเตอร์, ปรัชญา, ศาสน)

- การสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และบัตรรายการ

ห้องบริการ

 

ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการ ณ อาคาร 1 ชั้น 1

บริการวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ

หน้า