อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2561  อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ ทำความเข้าใจเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และการสงวนรักษาหนังสือและเอกสารโบราณ