สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2561  อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาและเรียนรู้ ทำความเข้าใจเอกสารโบราณ หนังสือหายาก และการสงวนรักษาหนังสือและเอกสารโบราณ