เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 6 คน ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาห้องสมุดวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ