โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี๖๑ ครั้งที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร นายพิศาล บุญผูก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษามอญ และนายเกษียร มะปะโม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร  และคณะนักภาษาโบราณ ดำเนินการจัดทำทะเบียนและสร้างเครือข่ายเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ พระครูสัตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม เมตตาให้พระภิกษุสงฆ์ของวัดดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดี