โครงการพัฒนาบุคลากร

สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด จัดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 25