สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด จัดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เรื่อง "สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดยุคดิจิทัล" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประธานในพิธีเปิด ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยบุคลากรจากหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคคลภายนอก จำนวน 70 คน กิจกรรมประกอบด้วย 

• ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้วย Infographic วิทยากรโดย คุณพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ ผู้จัดการด้านงานสร้างสรรค์และสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

• ช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการผลิตการสื่อสารเนื้อหาในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

    

    

    

ลิงค์ภาพโครงการ