โครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ ประจำปี 2561

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณในการปฏิบัติงานด้านเอกสารโบราณ ประจำปี 2561 เรื่อง การถ่ายถอดอักษรและแปลภาษาไทยพวนจากเอกสารโบราณ โดยมี นางสาวกนกอร ศักดาเดช กล่าวรายงาน ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากรได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายของกรมศิลปากรในการพฒนาศักยภาพนักภาษาโบราณและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บริหารและข้าราชการกรมศิลปากร ตำแหน่งนักภาษาโบราณ บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานทางด้านเอกสารโบราณ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าวนี้ และระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 จะดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเอกสารโบราณ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ต่อไป