โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 โดยเชิญนายพิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน 315 รายการ ดังนี้

1. คัมภีร์ใบลาน อักษรมอญ ภาษาบาลี-มอญ จำนวน 160 มัด 283 รายการ

2. หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ-ไทย ภาษามอญ -บาลี-ไทย จำนวน 32 รายการ

อนึ่ง เอกสารโบราณที่ดำเนินการดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บตามหลักวิชาการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมมอญ ที่แต่งขึ้นโดย พระอาจารย์อะเฟาะมหาเถระ ซึ่ง อาจารย์พิศาล บุญผูกได้ให้ข้อมูลว่าพระอาจารย์อะเฟาะ เกิดราว พ.ศ.2243 และมีอายุถึงประมาณ พ.ศ.2324 อายุประมาณ 83 ปี ได้แต่งวรรณกรรมไว้มากมาย เพื่อให้การศึกษาธรรมะได้เผยแผ่อย่างกว้างขวางและสืบสานให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ พระครูสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม มีเมตตามอบให้พระภิกษุสงฆ์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานเป็นอย่างดีตลอดการปฏิบัติงาน