สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช สำนักศิลปากรที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ได้จัดโครงการเครือข่ายการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดป่าเรียน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอความอนุเคราะห์นักภาษาโบราณจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลรักษาเอกสารโบราณ การอ่านเขียนอักษรขอม รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยกันอนุรักษ์เอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยเบื้องต้น ได้แก่ ทำความสะอาด ห่อ มัด จัดเก็บตามหลักวิชาการ โดยมี พระสมปอง ญานทีโป เจ้าอาวาสวัดป่าเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางพรทิพย์ โพธิ์ทอง กล่าวรายงาน  และมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูและนักเรียน ปราชญ์ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐ คน และมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ประมาณ ๗๐ คน ร่วมกันดูแลอนุรักษ์เอกสารโบราณ ประเภทคัมภีร์ใบลาน จำนวน ๓๐ รายการ และหนังสือสมุดไทย จำนวน ๑๐ รายการ รวมทั้งสิ้น ๔๐ รายการ