โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี ๒๕๖๑ ณ จังหวักตาก

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำทะเบียนและติดตามความก้าวหน้าเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นำโดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานภาษาโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และคณะรวม ๔ ราย ดำเนินการ ดังนี้

๑. ลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ณ พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ อักษรธรรมล้านนา และอักษรขอม ประมาณ ๓๐๐ รายการ

๒. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ซึ่งพระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ได้จัดทำตู้จัดแสดงเอกสารโบราณ เพื่อจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน ๒ ตู้

ทั้งนี้ นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้ประสานงานกับวัด อบต.  และเครือข่ายที่มาช่วยปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง