โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปี ๒๕๖๑ ณ จังหวักตาก (สรุปผลการดำเนินงาน)

กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการดูแลรักษาเอกสารโบราณ ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ณ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นำโดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานภาษาโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และคณะรวม ๔ ราย ดำเนินการ ลงทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน ณ พิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุ

สรุปผลการดำเนินงาน ลงทะเบียนคัมภีร์ใบลาน รวมทั้งสิ้น ๓๔ มัด ๑๖๕ เลขที่ ๓๒๐ รายการ  ดังนี้

๑. อักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี-ไทยล้านนา จำนวน ๓๐ มัด ๑๕๕ เลขที่ ๒๘๖ รายการ

๒.อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย จำนวน ๔ มัด ๑๐ เลขที่ ๓๔ รายการ

ทั้งนี้ พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ้านตาก ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานฯ เป็นอย่างดีตลอดการดำเนินงานจนเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายที่กำหนดไว้