โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 น. อธิบดีกรมศิลปากร  (นายประทีป เพ็งตะโก)  เป็นประธานในพิธืเปิดโครงการ

เผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศึกดาเดช) กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้

เป็นการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องพระหันอากาศ ตอนต้องคำสาป โดยคณะลิเกกรณ์กัญจนรัตน์ มีนักเรียน นักศึกษา

ประชาชมทั่วไปร่วมกิจกรรม รวม 235 คน ณ ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ