เกี่ยวกับองค์กร

 

ประวัติความเป็นมา

                   หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่  เกิดขึ้นจากดำริของ ฯพณฯท่านพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรีคนที่ 16  (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ)  ที่ต้องการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติประจำภาคเหนือขึ้น  เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมฉลองปีรัชมังคลาภิเษก  2531

                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  เชียงใหม่  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ.2532  และได้เปิดให้บริการเมื่อวันศุกร์ที่  1  กันยายน  พ.ศ.2532  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ 8  เชียงใหม่  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม

 

                                                                                                    

 

วิสัยทัศน์

แหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น พร้อมเป็นผู้นำในด้านวิชาชีพห้องสมุด

 

ภารหน้าที่

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม  สงวนรักษา จัดระบบและให้บริการมรดกทางสติปัญญา วิทยาการและวัฒนธรรมของชาติที่ปรากฎในรูปของหนังสือ  วารสาร หนังสือพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ และข่าวสารเรื่องทันสมัยต่างๆ  รวมถึงหนังสือตัวเขียน  เอกสารโบราณ  คัมภีร์ใบลาน  สมุดไทย  โดยมีภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้

 1)  บริหารจัดการและดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศให้เป็นคลังสิ่งพิมพ์ในภูมิภาค โดยการจัดหา รวบรวม  จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทและทุกสาขาวิชาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 2)  ศึกษาค้นคว้าและดำเนินงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อการเข้าถึงสารสนเทศได้โดยง่ายและใช้เป็นคู่มือในการให้คำปรึกษา แนะนำ  ฝึกอบรมการปฏิบัติงานห้องสมุด  แก่บุคคลและหน่วยงานภายนอก

 3)  ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการอ่าน  การศึกษาค้นคว้า  วิจัย  แก่ประชาชน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย

 4)  ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  และดำเนินงานสำรวจ  รวบรวมเอกสารโบราณ และหนังสือหายาก  เพื่อการสงวนรักษามรดกทรัพย์สินภูมิปัญญาของภูมิภาค

 5)  ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ในการเผยแพร่และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ  (ISBN)  เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  และข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (CIP)