สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นานาความรู้และประโยชน์จากจารึก

 

         สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกได้ดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ด้านจารึกและเอกสารโบราณมา อย่างต่อเนื่องยาวนาน ได้มีการเผยแพร่ทั้งในนิตยสารศิลปากรและนิตยสารอื่นๆ นับเป็นแหล่งความรู้ที่จะอำนวยประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยองค์ความ รู้ด้านต่างๆ แต่บทความต่างๆเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มายาวนาน ส่วนใหญ่จึงหายากและมีใช้อยู่ในวงจำกัด

        กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นานาความรู้และประโยชน์จากจารึก" พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือรวมบทความด้านจารึก เพื่อเผยแพร่ความรู้และพัฒนาการของงานด้านจารึกและเอกสารโบราณให้เผยแพร่ กว้างขวางสืบไป กิจกรรมสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพกิจกรรมสัมมนา คลิกที่นี้