ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลรักษาและป้องกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อรา

 

                  เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ทำให้การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศมีโอกาสที่จะเกิดเชื้อราสูง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพบปัญหาการเกิดเชื้อรากับหนังสือและ เอกสาร จึงขอความอนุเคราะห์ให้หอสมุดแห่งชาติจัดส่งเจ้าหน้าที่ หรือนำเอกสารหนังสือที่เป็นเชื้อรามาให้หอสมุดแห่งชาติดำเนินการกำจัดเชื้อรา

                  ดังนั้นกลุ่มงานสงวนรักษาหนังสือ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ เห็นถึงความสำคัญในการแก้ปัญหา จึงจัดโครงการเครือข่ายสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ : กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลรักษาและป้องกันหนังสือและเอกสารจากเชื้อรา" ขึ้น เพื่อฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากเชื้อรา และสามารถวางแผนหรือเตรียมป้องกัน ตลอดจนสามารถดูแลรักษาหนังสือและเอกสารได้ในเบื้องต้นด้วยวิธีที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

                 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และนางพวงพร ศรีสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

                                                                              

                                                                           

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่