เกี่ยวกับองค์กร

 

ประวัติความเป็นมา

-  วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522  นายเกษม  เหมประยูร รองอธิบดีกรมศิลปากร  เข้าพบนายณรงค์  อนันตรังสี  ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  ปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีกับกรมศิลปากรที่จะขยายหอสมุดแห่งชาติไปสู่ส่วนภูมิภาค ผลการปรึกษามีความเห็นว่า  หอทะเบียนที่ดินจังหวัดชลบุรีน่าจะเป็นอาคารหอสมุดแห่งชาติสาขาได้ (อยู่ติดถนนวชิรปราการ)

-  วันที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2522 นายเกษม  เหมประยูร เข้าพบนายบุญช่วย  ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งหอสมุดแห่งชาติสาขาชลบุรี พร้อมศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีและที่ดินจังหวัดชลบุรีอีกครั้ง ก็ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีมอบอาคารสำนักงานที่ดินหลังเก่าให้แก่กรมศิลปากร

-   จากนั้นกรมศิลปากรมอบหน้าที่ให้กับกองหอสมุดแห่งชาติขณะนั้น  ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งและจัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุด  จัดหาหนังสือและจัดระบบตามโครงการหอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค

-   วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ทำพิธีเปิดให้บริการ  โดย ฯพณฯ นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น

 

                                                           

 

วิสัยทัศน์

“แหล่งรวบรวมมรดกภูมิปัญญาด้านทรัพยากรสารสนเทศที่สมบูรณ์และทันสมัย มุ่งให้บริการอย่างดีเด่น พร้อมเป็นผู้นำด้านวิชาชีพห้องสมุด”

 

พันธกิจ

        1.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยงานวิชาการด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หนังสือ อักษรและเอกสารโบราณในเขตพื้นที่และรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ

        2. ดำเนินการ สำรวจ รวบรวม จัดหา จัดเก็บทรัพยากรสารนิเทศ วิเคราะห์หมวดหมู่ จัดทำรายการ จัดทำฐานข้อมูล จัดการข้อมูลท้องถิ่น/เอกสารโบราณ และอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

        3. ดำเนินการให้บริการการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าและสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแก่ เด็ก นักเรียนนักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไปและสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      

        4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  แก่บุคลากรในห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

        5. วางแผนและพัฒนาหอสมุดแห่งชาติชลบุรีให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

        6. ประสานงานกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  เพื่อเผยแพร่กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN) และเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  สำรวจและรวบรวมเอกสารโบราณในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และทำบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นให้สำนักหอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดทำบรรณานุกรมแห่งชาติ  

        7. ดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายเพื่อการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

        8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ ได้รับมอบหมาย