อบรมเชิงปฏิบัติการ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจำปี 2557

 

             อาคารของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นอาคารที่ให้บริการประชาชนและเก็บ ทรัพยากรสารสนเทศจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ และเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในแผนกฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย จึงมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติและหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพกิจกกรรมอบรม คลิกที่นี่