สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

โครงการกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559

โครงการกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 วนวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
โดยได้รับเกียรติจากนายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน "เมษาพาสนุก" ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป...การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือเป็นสื่อในการเล่น การเล่า และการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ภายใต้แนวคิด "วิถีถิ่น วิถีไทย" การเล่าเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน เช่น ปิดตาตีหม้อ เป่ากบ รีรีข้าวสาร เรือบก และกิจกรรมการประดิษฐ์ เช่น กังหันกระดาษ สานตะกร้อใบมะพร้าว กังหันกระดาษ