สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

.

                สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ทุกรูปแบบ อนุรักษ์ต้นฉบับเพลงไทย เพลงไทยสากล และเพลงสากล เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าดนตรีไทย ดนตรีสากล ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการดนตรีและนาฏศิลป์ ดังนั้น หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ “ดนตรีนานาสาระ” ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เรื่อง สีสันบทเพลงบรรเลงดนตรี โดยนักเรียนชนเผ่า โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ในวันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องจัดแสดง ชั้น ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ บทเพลงไทย เพลงไทยสากล ตลอดจนดนตรีสากล ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
 
 
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ได้ในวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๘๕๖, ๐ ๒๒๘๒ ๘๗๙๙ โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๘๐๓๓
 
*** สำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย***
 
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และ
ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ