นิทรรศการถาวร "ดุสิตธานี เมืองประชาธิปไตย ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"

                 
                พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มวางรากฐานการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยให้แก่พสกนิกรชาวไทยโดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมือง จำลอง “ดุสิตธานี” เมื่อเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2461 ที่ริมอ่างหยกภายในพระราชวังดุสิต และต่อมาในพุทธศักราช 2462 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจำลองนี้ไปตั้งที่สนามด้านหลังพระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
                 เมืองจำลอง “ดุสิตธานี” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒ ไร่ครึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลากหลายกว่า 300 หลัง ได้แก่พระราชวัง วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงทหาร ธนาคาร สถานีตำรวจ สวนสาธารณะ และ บ้านเรือนของ ทวยนาคร ซึ่งหมายถึง พลเมือง ของ “ดุสิตธานี” อันล้วนเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ทั้งพระองค์ ทรงเป็นทวยนาครคนหนึ่ง ทรงพระนามว่า “นายราม ณ กรุงเทพ” มีอาชีพทนายความ และเป็นผู้นำพรรคแพรแถบสีน้ำเงิน โดยมีพรรคแพรแถบสีแดงเป็นคู่แข่งขัน
                  หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต อาคารจำลองต่าง ๆ ได้กระจัดกระจายไป ส่วนที่เป็นบ้านเรือนคหบดี เจ้าของก็นำกลับไปเก็บรักษา ไว้เป็นสมบัติส่วนตัว อาคารจำลองส่วนที่ยังคงเหลือประกอบด้วยพระราชวังและวัดรวม 14 หลัง ซึ่งได้นำมาบูรณะใหม่ทั้งหมดและจัดแสดงภูมิทัศน์ตามภาพถ่ายทางอากาศตามความเหมาะสม โดยเพิ่มเติม ถนน คู คลอง และสะพานเพื่อให้สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 

        

                 พระที่นั่งเทวอาสน์จำรูญ   

         

                พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท    

    

                  พระที่นั่งบรมราชพิมาน

     

                      พระที่นั่งจัทรกานต์มณี

   

                พระที่นั่งสุทไธสูรย์ปราสาท

    

                      หอพระพุทธรัตนสถาน

    

                   พระที่นั่งวายุสุขไสยาสน์

    

                             พระวัชรเจดีย์

    

                        พระที่นั่งสุทาภิมุข

    

                             พระปรางค์วัดอรุณ

    

                         วัดพระพุทธบาท

     

                             วัดสุขสมาวาส

    

                     พระที่นั่งลักษมีวิลาศ

    

                           วัดราชประดิษฐ์

 

นิทรรศการถาวร ดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย

เปิดให้ชมวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 4 รอบ

   รอบเช้า เวลา   09.30 น.และ เวลา 10.30 น.

   รอบบ่าย เวลา   13.30 น.และ เวลา 14.30 น.        

สนใจชมนิทรรศการ ติดต่อสอบถามได้ที่ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300 โทร.  0 2282 3419  ,  0 2282 3264