หอวชิราวุธานุสรณ์

 

ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอวชิราวุธานุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ติดต่อได้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราว ที่อาคารหอสมุดแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารหลังเก่า ห้อง 308 โทร 0-2282-1212-3 ต่อ 400

 

                   หอวชิราวุธานุสรณ์ สร้างขึ้เพื่อฉลองวันพระบรมราชสมภพครบ100 ปี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ. 2524  ตั้งอยู่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ  ถนนสามเสน  กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารทรงไทยขนาดใหญ่  อยู่ทางทิศเหนือของอาคารหอสมุดแห่งชาติ  ชิดกับรั้วท่าวาสุกรีนั้นเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายครั้งหลายหน

                    หอวชิราวุธานุสรณ์มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้น มีชั้นใต้หลังคาและชั้นใต้ดินสำหรับใช้เก็บของและใช้ทำประโยชน์อื่นๆ  พื้นที่ใช้สอยของหอวชิราวุธานุสรณ์อาจกล่าวได้โดยสังเขปดังนี้

 ชั้น 1 
      
1. ห้องอัศวพาหุ (ห้องโถงกลาง) สำหรับจัดนิทรรศการและประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว  ในฉลองพระองค์ชุดพิชัยสงคราม
                                               
  2. ห้องหัวใจนักรบ เป็นห้องจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบทประพันธ์ของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
  3. ห้องวิวาหพระสมุท เป็นสำนักงานมูลนิธิ รัชกาลที่6
  4. ห้องศรีอยุธยา จัดเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์สำหรับการแสดงปาฐกถา อภิปราย ประชุมและแสดงละคร
  5. ห้องพระนล เป็นห้องรับรอง
  6. ห้องตามใจท่าน สำหรับรับฝากของ  เช่น  กระเป๋าหรือหนังสือ

 

ชั้น2

 1. ห้องรามจิตติ  จัดเป็นห้องสมุด ให้บริการหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและผลงานวิเคราะห์  วิจัยต่างๆ  ในสมัยรัชการที่ 6 หรือที่เกี่ยวข้อง

  2. ห้องปรศุรามเป็น ที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งของ รัชกาลที่ 6 ทรงเครื่องเหมือนจริง ได้แก่ ทรงเครื่องปกติจอมพลผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบ ที่  14  จังหวัดเพชรบุรี  ในพระอริยาบทประทับนั่งทรงพระ ราชนิพนธ์  “โคลงสยามานุสสติ” ลักษณะห้องทรงพระอักษรนี้จำลองมาจากห้องในพระที่นั่งบรมพิมาน
  3. ห้องพระเกียรติรถ เป็นห้องประชุมเล็กความจุ 10 - 15 คน
  4. ห้องพระเกียรติราช เป็นงานสารบรรณของส่วนราชการ
  5. ห้องพระขรรค์เพชร เป็นห้องประชุมชั้นบนต่อเนื่องกับห้องศรีอยุธยาซึ่งเป็นห้องประชุมชั้นล่าง
  6. ห้องพระราม – พระลักษมณ์ เป็นห้องประชุมขนาดความจุ  30 - 50 คน

 

ชั้น  3  พระบรมราชะประทรรศนีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (Royal  Exhibition of King Rama VI) ประกอบด้วยนิทรรศการถาวรพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  แบ่งตามพระราชกรณียกิจสำคัญ รวม 12 ห้อง [+] ดูเพิ่มเติม

 

ชั้น 4  นิทรรศการ ถาวรดุสิตธานี  เมืองทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตยประกอบด้วยอาคารจำลองพระราชวังและวัด  โดยบูรณะจากอาคารจำลองในสมัยรัชกาลที่ 6 มาจัดแสดงรวม 12 หลังพร้อมภูมิทัศน์และคำบรรยาย 4 ภาษา [+] ดูเพิ่มเติม

 

หอวชิราวุธานุสรณ์มีกิจกรรมประจำปี  2  ประเภทดังนี้

          1. กิจกรรมทวีปัญญา  เป็นกิจกรรมทางวิชาการจัดให้มีการอภิปราย  ปาฐกถา  และบรรยายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งจรรโลงและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย  ระยะเวลา  ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน – สิงหาคมทุกปี  ผู้สนใจเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย

            2. การแสดงละครพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ละครที่แสดง ได้แก่  ละครพูด  ละครร้อง  ลิเก และโขน

ผู้สนใจเข้าชมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

             หอวชิราวุธานุสรณ์  โทร. 0 2282 3419  ,  0 2282 3264  วันเปิดบริการ  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เว้นวันหยุดราชการ  เวลา  08.30 น. -  16.30 น.