โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก

 

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างทักษะการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่ออบรมความรู้ในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ การดำเนินงานการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอสมุดแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก++