สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

โครงการอบรมข้าราชการที่บรรจุใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติ

 

โครงการอบรมข้าราชการที่บรรจุใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หอสมุดแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องวชิรญาณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดภารกิจ ความรู้ ทักษะ ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้บทบาทและวิวัฒนาการของหอสมุดแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือ และประสานสามัคคีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ให้สามารถพัฒนางานด้านห้องสมุด และนำพาองค์กรให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก++