โสตทัศนวัสดุ

 

ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ ให้บริการ ห้อง 104 ชั้น 1 อาคาร 1

หอสมุดแห่งชาติได้เก็บรวมรวมและเผยแพร่สื่อโสตทัศน์แก่ผู้ใช้บริการทุกระดับการศึกษา ได้แก่

บริการไมโครฟอร์ม ในรูปไมโครฟิล์ม ไมโครพิช และไมโครแจ็กเก็ต ซึ่งถ่ายข้อมูลมาจากต้นฉบับหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์  และหนังสือหายากบางประเภทที่มีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ

บริการภาพถ่าย ได้แก่ ภาพบุคคลประกอบชีวประวัติ เช่น ภาพพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ ภาพบุคคลสำคัญของไทย ภาพสถานที่สำคัญ ภาพพระราชพิธีทางประวัติศาสตร์ต่างๆ

บริการภาพนิ่ง (Slide) เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญและศิลปวัฒนธรรมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของไทย

บริการวีดิทัศน์ (VDO, CD) สารคดีรอบรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมไทย ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว วีดิทัศน์ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ภาพยนตร์การ์ตูน ฯลฯ

- บริการแถบบันทึกเสียง ให้บริการแถบบันทึกเสียงธรรมะ แถบบันทึกเสียงการสัมมนา บรรยาย และอภิปรายที่น่าสนใจ

บริการแถบบันทึกเสียงสำหรับคนพิการ หนังสือเสียงสำหรับคนพิการ

บริการแผนที่ประเทศไทยและต่างประเทศ แผนที่ในอดีตและปัจจุบัน

โปสเตอร์ ภาพพิมพ์ และ ส.ค.ส.

- ปฏิทินเก่า

 

บริการถ่ายสำเนาเอกสารจากเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม

       ผู้ใช้จดหมายเลขหน้าหรือข้อความสำคัญในหน้าเอกสารที่ต้องการถ่ายสำเนาเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ในกรณีถ่ายสำเนาเอกสารจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะนัดวันมารับเอกสารภายหลัง พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน

อัตราค่าบริการ : สำเนา 1 แผ่น  - ในประเทศ (ไม่รวมค่าส่ง) 10 บาท

                                       - ต่างประเทศ (ไม่รวมค่าส่ง) 20 บาท