หนังสือทั่วไป

 

หนังสือทั่วไป ให้บริการ ชั้น 2 อาคาร 1

                 

                                                    

  

  ห้องบริการ 213      บริการหนังสือหมวด 000-200 : เบ็ดเตล็ด
  ห้องบริการ 214

มุม มสธ. มุมรามคำแหง  หนังสือนานาชาติ ภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ลาว อารบิค

  ห้องบริการ 204 บริการหนังสือหมวด 300-400 สังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
  ห้องบริการ 205 บริการหนังสือหมวด 500-600 วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

                               

 หนังสือทั่วไป ให้บริการ ชั้น 3 อาคาร 1

 

            

            

  ห้องบริการ 302      บริการหนังสือหมวด 700-900 ศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์
  ห้องบริการ 303

ห้องสมุดหลวงวิจิตรวาทการ

 - บริการหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย

 - มุมหนังสือจี

 - งานนิพนธ์ของหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือและต้นฉบับลายมือ เครื่องใช้หลวงวิจิตรวาทการ

  ห้องบริการ 304

ห้องสมุดพระยาอนุมานราชธน

 - บริการหนังสือศิลปะ วรรณคดี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ

 - บริการนวนิยาย

 - หนังสือ สิ่งของเครื่องใช่ส่วนตัว ของที่ระลึกของพระยาอนุมานราชธน