ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้หอสมุดแห่งชาติ

1. ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด โปรดฝากสิ่งของ กระเป๋า หนังสือ ไว้ที่ห้องรับฝากของ

2. การนำหนังสือเข้าอ่านในห้องบริการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า-ออก และปฏิบัติตามข้อกำหนด

3. โปรดแต่งกายสุภาพ

4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยวเข้าห้องบริการ

5. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งของ กระเป๋า ทุกครั้งที่ขอทำการตรวจค้น

6. เคารพต่อสถานที่ สำรวมกิริยา ไม่ส่งเสียงดังหรือการกระทำใดๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่น

7. ไม่ฉีก ทำลาย หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของหอสมุดแห่งชาติ ชำรุดเสียหาย

8. การขอใช้กระแสไฟฟ้าในห้องบริการ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบของหอสมุดแห่งชาติ

9. งดใช้เครื่องมือสื่อสารที่ไม่จำเป็นในห้องบริการ

10.โปรดดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว ที่นำเข้าห้องบริการ