สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

มุมอาเซียน

 

มุมอาเซียน ให้บริการ ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 2 อาคาร 2

หอสมุดแห่งชาติได้รวบรวมหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ที่ "มุมอาเซียน" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในชาติได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศสมาชิก อาทิ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ โดยมีทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับประชากรทุกวัย