สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ CIP

 

                    CIP - Cataloguing in Publication คือ การกำหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรม เลขหมู่หนังสือ หัวเรื่อง ในหนังสือก่อนการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้แก่สำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์หนังสือ เพื่อนำข้อมูลที่กำหนดไปพิมพ์ไว้หลังหน้าปกใน (Verso of title page) ของหนังสือ

วัตถุประสงค์ของ CIP

          1. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อห้องสมุดต่างๆ

          2. เพื่อประโยชน์ต่อสำนักพิมพ์หรือผู้จัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือ

          3. เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย การจัดทำบรรณานุกรม

             ผู้ใช้สามารถติดต่อขอใช้บริการด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service ของสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ที  http://www.e-service.nlt.go.th   หากมีข้อขัดข้องการใช้บริการสามารถติดต่่อ โทรศัพท์ 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704, 706 โทรสาร : 02280-9858  อีเมล์ : isbn@nlt.go.th หรือ issn@nlt.go.th