กิจกรรมทวีปัญญา "เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6"

        

          กิจกรรมทวีปัญญา เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระ เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

          กิจกรรมทวีปัญญาในปี 2557 ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดการแสดงการขับร้อง "เพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 " สาธิตและแสดงการขับร้องโดย คุณกัญจนปกรณ์ แสดงหาญ และคณะ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ชมภาพกิจกกรรม คลิกที่นี้