กิจกรรมทวีปัญญา การแสดงลิเก เรื่อง "พระหันอากาศ"

 

      กิจกรรมทวีปัญญา เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาและองค์ความรู้แขนงต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทยแก่เยาวชนและประชาชนผู้สนใจ

      กิจกรรมทวีปัญญา ในปี 2557 ครั้งที่ 2 สำนักหอสมุดแห่งชาติ หอวชิราวุธานุสรณ์ ได้จัดการแสดงลิเก เรื่อง "พระหันอากาศ" บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

     

ชมภาพกิจกรรม คลิกที่นี่