The 2nd Executive Board Meeting of CONSAL XVI

 

     การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือจัดเตรียมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 10-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

เยี่ยมชม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

               

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

               

เยี่ยมชม ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               

งานเลี้ยงและแสดงผลงานทางวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร

               

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557

เยี่ยมชมปางช้างแม่สา

               

เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

               

 

ชมภาพเพิ่มติมได้ที่นี่