โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

       

         หอสมุดแห่งชาติ เป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญของคนในชาติ จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้สามารถรองรับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญการพัฒนาต้องทำให้ดีขึ้น และต้องทำได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และกรณีตัวอย่างการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้ก้าวหน้าต่อไป

        นอกจากนี้หอสมุดแห่งชาติ จำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมจะได้ทราบความก้าวหน้าของยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับห้องสมุด ห้องสมุดจะต้องปรับตัวอย่างไร ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดควรเป็นอย่างไร บุคลากรของห้องสมุดควรเตรียมตัวและมีความรู้อย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ

 

ชมภาพเพิ่มเติมที่นี่