งานแถลงข่าว การจัดประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

       สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CONSAL) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2513 โดยความคิดริเริ่มของสมาคมห้องสมุดประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะเพื่อรองรับการก่อตั้งสมาคมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียนในขณะนั้น

       โดยประเทศสมาชิกเดิมมีอยู่ 7 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ต่อมาเพิ่มประเทศเมียนมาร์ ลาว และบรูไนดารุสซาลาม เป็น 10 ประเทศ สำหรับการบริหารงานนั้น มีผู้แทนจาก 10 ประเทศ ประเทศละ 3 คน ได้แก่ นายกสมาคมห้องสมุด ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ และกรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุด

       สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมติให้มีการจัดประชุมทุก 3 ปี และแต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งแรก จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2555 จัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย และสำหรับครั้งที่ 16 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

 

ชมภาพกิจกรรมที่นี่