อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ

 

       สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับชมรมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศนานาชาติ ในสังกัดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการและการจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความทางวิชาการ และโปสเตอร์ เพื่อนำเสนอในการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 (The 16th Congress of Southeast Asian Librarians: CONSAL XVI) 

         

ชมภาพกิจกรรมที่นี่