งานแถลงข่าว "โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

        เมื่อวันพุธที่ 26 พ.ย. 57 นายพีรพน พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการแถลงข่าว "โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต" ภายใต้แนวคิด " เติมการอ่าน สานความฝัน ปันความสุข ทุกภูมิภาค" โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวด้วย โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดขึ้นโดยมีวัตถประสงค์(1.) เพื่อให้หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และเอกสารโบราณ เพื่อความพร้อมสำหรับการให้บริการที่เป็นเลิศ และสนับสนุนการอ่านของคนไทยให้มากที่สุด (2.) เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านของคนไทย รวมทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารโบราณ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาของชาติด้านอักษร ภาษาให้มากขึ้น (3.) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทรัพยากรหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และเอกสารโบราณ ที่มีคุณค่าให้คนไทยได้ทราบข้อมูลมากขึ้น (4.) เพื่อให้คนไทยสามารถใช้และเข้าถึงข้อมูลหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ และเอกสารโบราณ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและทันต่อเหตุการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ 2558 ดังนี้

- การเสวนาทางวิชาการ จัดขึ้นที่หอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง 3 ครั้ง ได้แก่

          ครั้งที่ 1 เรื่อง หนังสือเก่าและการอนุรักษ์ วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

          ครั้งที่ 2 เรื่อง คุณค่าหนังสือกรมศิลปากร วันที่ 19 มีนาคม 2558

          ครั้งที่ 3 เรื่อง หลากหลายหนังสือน่าอ่าน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

- การเสวนาทางวิชาการ จัดขึ้นที่หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค ได้แก่

          หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ เรื่อง อ่านหนังสือ...เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน วันที่ 23 มกราคม 2558

          หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา เรื่อง อ่านวันละนิด...ชีวิตเปลี่ยน วันที่ 30 มกราคม 2558

          หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ตามรอยวรรณคดี ขุนช้างขุนแผน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

          หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เรื่อง หนังสือและวรรณกรรมอัตลักษณ์ปักษ์ใต้ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

- การเสวนาทางวิชาการด้านเอกสารโบราณ และนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

          ครั้งที่ 1 เรื่อง นานาสาระจากคัมภีร์ใบลาน วันที่ 22-23 มกราคม 2558

          ครั้งที่ 2 เรื่อง นานาสาระจากจารึก วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

- การสำรวจและส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ

          จังหวัดนครพนม วันที่ 28 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2557

          จังหวัดราชบุรี วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2558

          จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 8-14 มีนาคม 2558

          จังหวัดสระบุรี วันที่ 21-27 เมษายน 2558

          จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2558

 

ชมภาพกิจกรรม