กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนาเครือข่ายเอกสารโบราณ จังหวัดนครปฐม ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ห้องประชุมเล็กทิศตะวันออก ชั้น 2 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 27- 28 เมษายน 2559 โดยมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. มีพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีพระสังฆาธิการ บุคลากรในหน่วยงานของกรมศิลปากร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 105 รูป/คน