ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา และวัดบึง พระอารามหลวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ประจำปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พระภิกษุ - สามเณร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 43 รูป/คน และในการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้ดำเนินการสำรวจเอกสารโบราณวัดบึง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีเอกสารโบราณ จำนวน 5 ตู้พระธรรม ประมาณ 5,000 ผูก ซึ่งเมื่อวันที่19 พ.ค. 2559 ได้นำผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินการดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น โดยการคัดแยก ซ่อมปกหน้า ปกหลัง และทำความสะอาด จำนวน 300 ผูก พบว่ามีคัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์ จำนวน 250 ผูก ชำรุด 50 ผูก เรื่องที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ พระสังคายนา พระธรรมบท พระมูลกัจจายน์ เป็นต้น ที่วัดนี้มีคัมภีร์ใบลานจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสำนักเรียนปริยัติธรรมเก่าแห่งหนึ่งในจหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จะขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก มาดำเนินการลงทะเบียนและจัดเก็บตามหลักวิชาการร่วมกับเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จต่อไป