สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย" ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมปาฐกถา เรื่อง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย ในการเสวนาครั้งนี้มีการบรรยายเรื่อง "พระประทีปด้านภาษาและวรรณกรรม" จาก รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน และเสวนา เรื่อง สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ : พระประทีปแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ และนายวัฒนะ บุญจับ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ