จิตรกรน้อย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.นายอนันต์ ชูโชติ (อธิบดีกรมศิลปากร) เป็นประธานเปิดโครงการ "จิตรกรน้อย" ประจำปี 2559 ณ หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ โดยกิจกรรมนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของรัฐบาล ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปและครูในท้องถิ่น มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเด็กๆ จำนวน 50 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ได้ตรวจเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังฯ พร้อมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาหอสมุด โดยมีผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ