กิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ

โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนำอ่านของหอสมุดแห่งชาติ ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม จังหวัดนครพนม วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559

   

    

   

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม