Kids Inspiration

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Kids Inspiration) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม "เสาร์สนุก สุดหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สาระความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน มีเด็กร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมอ่านให้ดี จำให้แม่น กิจกรรมตอบดีมีรางวัล กิจกรรมนิทานหรรษา เป็นต้น รวมทั้งยังมีการตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลประจำเดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย

     

     

    

รูปภาพเพิ่มเติม "เสาร์สนุก สุขหรรษา"