นำชมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพนธ์ 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 30 คน เข้าชมกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และตระหนักถึงความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แก่นักศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้นอันทรงคุณค่าของชาติ