สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ใหม่ พร้อมให้บริการผ่านเว็บไซต์ https://e-service.nlt.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ขอปิดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบใหม่ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่เบอร์ 02-280-9828-32 ต่อ 700, 702, 703, 704

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการดำเนินงาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้สำรวจเอกสารโบราณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินงานต่างๆดังนี้

๑. วัดมหาวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พบเอกสารโบราณประเภท จารึกฐานพระพุทธรูปสำริด จำนวน ๑ รายการ

๒. วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และคณะ พบเอกสารโบราณประเภท จารึกฐานพระพุทธรูป จำนวน ๑ รายการ

๓. ส่งมอบบัญชีทะเบียนหนังสือสมุดไทย ที่ลงทะเบียนแล้ว จำนวน ๑๐๗ รายการ จำนวน ๒ เล่ม ให้หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป

๔. อ่านชื่อเรื่องหนังสือหายาก ที่พิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา ที่ให้บริการ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จำนวน ๘๔ รายการ เพื่อลงทะเบียน ทำสำเนาดิจิทัล และให้บริการประชาชนต่อไป

   

   

ลิงค์ภาพเพิ่มเติม