รับมอบเอกสารภาพถ่ายพระคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา อักษรขอม ภาษาบาลี

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบเอกสารภาพถ่ายพระคัมภีร์ใบลานทางพระพุทธศาสนา อักษรขอม ภาษาบาลี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗ จำนวน ๒๑๐ คัมภีร์ ๕๕๖ เล่ม จากมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ โดยมี รองอธิบดีกรมศิลปากร (นายประทีป เพ็งตะโก) เป็นประธานรับมอบ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ (นางสาวกนกอร ศักดาเดช) เป็นผู้ร่วมรับมอบ จาก นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และให้บริการต่อไป