kid2isbndlib

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Single Search

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน ครั้งที่ 4

 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับสำนักการสังคีต สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักช่างสิบหมู่ จัดกิจกรรม โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพีรพน พิสณุพงศ์ รอง

วันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  โดยมีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เวลา 10.00 น.

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 "เด็กไทยใจอาเซียน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 นางสาวกนกอร ศักดาเดช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติได้จัดขึ้น โดยในปีนี้จัดงานวันเด็กภายใต้แนวคิด "เด็กไทยใจอาเซียน" ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ 

กิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยหอวชิราวุทธานุสรณ์ จัดกิจกรรมทวีปัญญา ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 เรื่อง "เพลงรัก เพลงปลุกใจ ในพระมหาธีรราชเจ้า" โดยมีนักร้องจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร มามอบความรู้ ความบันเทิง ให้กับผู้เข้

โครงการพัฒนาบุคลากรหอสมุดแห่งชาติสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด ร่วมกับกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยในปีนี้ จัดอบรมในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติสู่ประชมคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคล สวีท พ

หน้า

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา" 07.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2561

- ปิดบริการในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.45 น. เนื่องจากมีการพ่นยากำจัดยุงภายในอาคาร

- ปิดบริการในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1-2 มกราคม 2561 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

- ปิดบริการในเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

- ปิดบริการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช

- ขอเชิญชมการเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ขับร้อง และดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง"

- ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

- โครงการบรรยายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

- ปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ และ WiFi 
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559

- ปิดให้บริการอาคารหลังเก่า <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์ <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ <ชั่วคราว>

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ศูนย์นราธิป

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้อาคารคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลเข้าระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำชมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาไทย

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำขมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาต่างประเทศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสวนหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศน์สื่อโสตทัศน์ (แผ่นเสียง)

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ชั้น4

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องบริการหนังสือประเทศไทยและหนังสือนานาชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารของคลังสิ่งพิมพ์

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักา์หนังสือพิมพ์เก่า โดยการแปลงสภาพเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิตอล

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์งานวิจัยลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อนาฬิกายาม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหลังคาตึกถาวรวัตถุ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนบอร์ดควบคุมและล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซักพรม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้

e-book หอสมุดแห่งชาติ