kid2dlib

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Single Search

การค้นหาขั้นสูง

การค้นตามลำดับอักษร

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ปี ๖๑ ครั้งที่ ๓ จ.ราชบุรี

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินโครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๔ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดูแลรักษา ลงทะเบียนและจัดเก็บเอกสารโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์วัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดรา

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับบุคลากร

จากเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet) จำนวน 45 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติงาน ตลอดจนรูปแบบการบริการผู้ใช้

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัยจากญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย ที่มาศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน

KONGJU NATIONAL UNIVERSITY ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร KONGJU NATIONAL UNIVERSITY, Republic of Korea ที่มาศึกษาดูงาน จำนวน 5 ท่าน

โรงเรียนเซนคาร์เบรียลทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รวมจำนวน 50 คนฃ

มาทัศนศึกษา ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตามนโยบายลดเวลาเรียน

หน้า

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

ปิดบริการในวันที่ 1 มกราคม 2562 เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

ปิดบริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันสิ้นปี

ปิดบริการในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

- ปิดบริการในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันปิยมหาราช 

- ปิดบริการในวันที่ 13 และ 15 ตุลาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันหยุดชดเชย 

- ปิดให้บริการหอสมุดแห่งชาติ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการหอสมุดแห่งชาติ ในวันที่10 สิงหาคม 2561

- ปิดบริการในวันที่ 12-13 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันหยุดชดเชย 

ปิดบริการในวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

- ปิดบริการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา

- ปิดบริการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา" 07.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2561

- ปิดบริการในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.45 น. เนื่องจากมีการพ่นยากำจัดยุงภายในอาคาร

- ปิดบริการในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1-2 มกราคม 2561 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

- ปิดบริการในเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

- ปิดบริการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช

- ขอเชิญชมการเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ขับร้อง และดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง"

- ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

- โครงการบรรยายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

- ปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ และ WiFi 
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559

- ปิดให้บริการอาคารหลังเก่า <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์ <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ <ชั่วคราว>

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ศูนย์นราธิป

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้อาคารคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลเข้าระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำชมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาไทย

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำขมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาต่างประเทศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสวนหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศน์สื่อโสตทัศน์ (แผ่นเสียง)

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ชั้น4

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องบริการหนังสือประเทศไทยและหนังสือนานาชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารของคลังสิ่งพิมพ์

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักษ์หนังสือพิมพ์เก่า โดยการแปลงสภาพเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิตอล

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์งานวิจัยลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อนาฬิกายาม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหลังคาตึกถาวรวัตถุ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนบอร์ดควบคุมและล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซักพรม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้.

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตู พื้น และผนัง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้แช่แข็งหนังสือ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพัดลมระบายอากาศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาส่งสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศของหอสมุดแห่งชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างทาสีอาคารหลังเล็กด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาทำโครงเหล็ก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้รอบอาคารหอสมุดแห่งชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีขอบฟุตบาทและตีเส้นจราจร

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการทำงานเครื่องทำความเย็น

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตูกระจก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟสนาม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ ประตูม้วน และรางระบายน้ำฝน

e-book หอสมุดแห่งชาติ