isbndlib

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Single Search

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2559 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ร่วมกับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ได้จัดกิจกรรมสำรวจเอกสารโบราณ ณ วัดเสนานุชรังสรรค์ เลขที่ 2 ถนนมนตรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  ซึ่งกิจกร

โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข ให้ทุกคน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ จัดโครงการ"อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักหอสมุดแห่งชาติ และกำหนดจัดโครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคนอีกครั้งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้น หอสมุดแห่ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญบรรณารักษ์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมงานวิจัยด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการเครือข่ายดูแลรักษาการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2559 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายดูแลรักษาการอนุรักษ์เอกสารโบราณ (ภายใต้โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือด้านการจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมประเภทเอกสารโบราณ

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุ

หน้า

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

- ปิดบริการในเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

- ปิดบริการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช

- ขอเชิญชมการเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ขับร้อง และดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง"

- ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

- โครงการบรรยายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

- ปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ และ WiFi 
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559

- ปิดให้บริการอาคารหลังเก่า <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์ <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ <ชั่วคราว>

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ศูนย์นราธิป

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้อาคารคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลเข้าระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำชมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาไทย

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำขมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาต่างประเทศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสวนหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศน์สื่อโสตทัศน์ (แผ่นเสียง)

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ชั้น4

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องบริการหนังสือประเทศไทยและหนังสือนานาชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารของคลังสิ่งพิมพ์

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักา์หนังสือพิมพ์เก่า โดยการแปลงสภาพเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิตอล

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์งานวิจัยลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อนาฬิกายาม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหลังคาตึกถาวรวัตถุ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนบอร์ดควบคุมและล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

e-book หอสมุดแห่งชาติ