NLT Education 6สุนทรภู่_JUNEkid2isbndlib

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศด้วย Single Search

NLT Edutainment ครั้งที่ 1

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (NLT Edutainment) ครั้งที่ 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "คนไทย (ชอบ) อ่านอะไร?"  ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้  วิทยากร โ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ

โครงการสำรวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

Kids Inspiration

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Kids Inspiration) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรม "เสาร์สนุก สุดหรรษา" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร 1 ชั้น 2 เพื่อส่งเสริมการอ่าน และได้สาระความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวได้ใช้เวลาว

โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดส่งเจ้าหน้าหน้าที่เข้าร่วมและจัดกิจกรรม "ภาษาอังกฤษแสนสนุก english is fun"  ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต หัวข้อ อ่านสนุก ปลุกการเรียนรู้ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี จัวหวัดกาญจนบุรี

รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากรตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้คำแนะนำการดำเนินงานของสำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะให้การต้อนรับ

 

หน้า

ข่าวสารรอบรู้ หอสมุดแห่งชาติ

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "คิดส์ดี ธรรมดี มีจิตอาสา" 07.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2561

- ปิดบริการในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.45 น. เนื่องจากมีการพ่นยากำจัดยุงภายในอาคาร

- ปิดบริการในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2560 และ 1-2 มกราคม 2561 เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดชดเชย

- ปิดบริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

- ปิดบริการในเวลา 16.30 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2560

- ปิดบริการ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

- ปิดบริการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันปิยมหาราช

- ขอเชิญชมการเล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดงนาฏศิลป์ ขับร้อง และดนตรีไทย เรื่อง "พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง"

- ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

- โครงการบรรยายสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

- ปิดให้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ เว็บไซต์ และ WiFi 
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2559

- ปิดให้บริการอาคารหลังเก่า <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอวชิราวุธานุสรณ์ <ชั่วคราว>

- ปิดให้บริการหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ <ชั่วคราว>

- เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการห้องโสตทัศนวัสดุ 

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ศูนย์นราธิป

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดหญ้า ดูแลต้นไม้อาคารคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลเข้าระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำชมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาไทย

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือและนำขมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5 บรรยายภาษาต่างประเทศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำสวนหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศน์สื่อโสตทัศน์ (แผ่นเสียง)

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องบริการ ชั้น4

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือห้องบริการหนังสือประเทศไทยและหนังสือนานาชาติ

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือพิมพ์ส่วนกลางของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บหนังสือของคลังสิ่งพิมพ์

-แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเก็บวารสารของคลังสิ่งพิมพ์

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาอนุรักา์หนังสือพิมพ์เก่า โดยการแปลงสภาพเป็นข้อมูลรูปแบบดิจิตอล

- แจ้งผลการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์งานวิจัยลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

-แจ้งผลการเสนอราคาซื้อนาฬิกายาม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหลังคาตึกถาวรวัตถุ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนบอร์ดควบคุมและล้างทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาขับรถยนต์

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาซักพรม

-แจ้งผลการเสนอราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้

e-book หอสมุดแห่งชาติ