ห้องบริการ

 

            หอสมุด แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ  มีทรัพยากรสารนิเทศ หลากหลายประเภททั้งในรูปของหนังสือ  วารสาร  นิตยสาร  จุลสาร กฤตภาค ราชกิจจานุเบกษา หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์  คัมภีร์ใบลาน โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ทรัพยากรเหล่านี้มีทั้งที่มีเนื้อหาข้อมูลทั่วไป และข้อมูลท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 9  จังหวัด  ทั้งภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ ในปี  พ.ศ. 2552  หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติ ได้พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรห้องสมุดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  สำหรับจัดซื้อสิทธิ์การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Horizon เช่นเดียวกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ  กรุงเทพฯ   ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก  และรวดเร็ว  ด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

 

                                                                              

 

ห้องบริการหนังสือ 1 ให้ บริการหนังสือทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้ง นวนิยาย หนังสือแปล  เรื่องสั้นและวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนโดยสามารถสืบค้นได้ทั้งบัตร รายการ  แฟ้มข้อมูลเฉพาะเรื่อง ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซีดี - รอม  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ห้องบริการหนังสือ 2 ให้ บริการหนังสือท้องถิ่น 9 จังหวัดในภูมิภาค  ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ชัยนาท  อ่างทอง  สิงห์บุรี  นครปฐม  และลพบุรี นอกจากนี้ ยังให้บริการหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หนังสือพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และพระบรมวงศานุวงศ์  วิทยานิพนธ์   ราชกิจจานุเบกษา   และบริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือและวารสาร (คือ ISBN และ ISSN)

 

                                               

 

ห้องหนังสือพิมพ์และวารสาร ให้บริการหนังสือพิมพ์และวารสาร ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีการจัดทำคู่มือช่วยค้น  ได้แก่  บัตรดรรชนีและ กฤตภาคในเรื่องสำคัญๆ  รวมทั้งบริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

                                                  

 

ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน  ให้บริการหนังสือ  รูปภาพ ของเล่น และสื่อส่งเสริมทักษะต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชน  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าให้เกิดความรู้  ความบันเทิงและจินตนาการที่ดี

 

                                                                

 

ห้องศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ได้รวบ รวมจัดเก็บและให้บริการสารนิเทศที่ทรงคุณค่าอันเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญา ของชนในท้องถิ่นในรูปของหนังสือหายาก คัมภีร์ใบลาน  และสมุดไทย

 

                                                                                     

 

ห้องโสตทัศนวัสดุ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินในรูปเทปบันทึกเสียง วีดิทัศน์ ซีดี ดีวีดี สไลด์ รูปภาพ และแผนที่

 

                                                           

 

                นอก จากการให้บริการด้วยทรัพยากรภายในหอสมุดฯ แล้ว ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ    การเรียนรู้ตลอดชีวิตและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติในรูปของ นิทรรศการ  กิจกรรมวิชาการ เช่น นิทรรศการวันสำคัญ  นิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โครงการย่ามปัญญาสู่สถานศึกษาและชุมชน  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายเนื่องในโอกาสต่างๆ  และยังมีการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ  เช่น  การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี  การให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดให้กับหน่วยงานหรือสถาบัน  การฝึกวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  เป็นต้น