สำนักหอสมุดแห่งชาติ ปิดรับลงทะเบียนการร่วมฟังการบรรยายฯ เรื่อง "คุณค่าหนังสือแบบเรียนไทย" ในวันที่ 26 ก.ค.61

เนื่องจากมีผู้ร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและขออภัยมา ณ ที่นี้ (ไม่รับลงทะบียนหน้างาน)

และจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 61

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง Smart Library: การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

 

1.การบรรยายเรื่อง “Smart Library:การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

           ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัล”

    โดย คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์

            CEO & Co Founder AHEAD.ASIA

3. การเสวนาเรื่อง “Smart Library: แนวคิดและความท้าทายในการออกแบบและการให้บริการ”

     โดย (1)  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ

                    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

             (2)  คุณเบญจวรรณ  ระงับภัย

                    ผู้จัดการ AIS Design Centre (AIS D.C.)

              (3) คุณนฤมล กิจไพศาลรัตนา 

                     ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย